Poradna zdravého životního stylu a osobního rozvoje
Home Koučink Léčba krystaly Služby Kontakt

KONTAKT & OBJEDNÁNÍ

A-bel J&M spol.s r.o.

+420 774 122 099

e-mail: marketaabel@centrum.cz
 

Těšíme se na schůzku s Vámi...Kon­zul­ta­ce i objednání po e-mailu -

stej­ně kva­lit­ní služ­ba jako v osob­ním kon­tak­tu z po­hod­lí do­mo­va bez dal­ších vý­da­jů a ča­so­vých ztrát.

Od­po­ví­da­jí­cí fi­nanč­ní část­ku podle množ­ství a ná­roč­nos­ti kon­zul­ta­ce za­šle­te  na číslo účtu,

které Vám bude sděleno na základě Vašeho zájmu. VS je datum na­ro­ze­ní, do po­znám­ky uveď­te jméno a způ­sob kon­zul­ta­ce.  Po uhra­ze­ní po­ža­do­va­né služ­by  na účet  si ob­jed­nej­te te­le­fo­nic­ky na 774 122 099

ter­mín  kon­zul­ta­ce, tj. den a přes­ný čas nebo emai­lem 2 ná­vrhy na den a ho­di­nu .

Re­spek­tuj­te prosím, že ob­jed­náv­ku kon­zul­ta­ce ak­cep­tu­ji jen  po  za­účto­vá­ní plat­by na účet.

VIP pro­gram: Stálá kli­en­te­la má mož­nost za­slat větší část­ku (min. 3 000,-Kč), kte­rou ko­rekt­ně evi­du­ji a pro tyto kli­en­ty jsem k dis­po­zi­ci oka­mži­tě, neboť mají i svou "kartu" a mohu ihned kon­zul­to­vat .

+420 774 122 099 e-mail: marketaabel@centrum.cz ( pouze pro ob­jed­na­nou kli­en­te­lu) 

m

Konzultace e-mailem:.......................................................450,- Kč

Osobní konzultace - platba předem nebo hotově na místě

Zá­klad­ní kon­zul­ta­ce:............................... .. . 30 minut / 500,- Kč

Podrobnější kon­zul­ta­ce:............................ ..60 minut/ 900,- Kč  

Kom­plet­ní roz­bor Va­še­ho ži­vo­ta .............. 90 minut/ 1 300,- Kč

Duchovní terapie a podpora …................................. ZDARMAJsme sku­teč­ně velmi ča­so­vě vy­tí­že­ní a na­bí­zíme kva­lit­ní služ­by, proto jsme mu­se­li při­stou­pit k těmto ce­no­vým pod­mín­kám. Jsme k dis­po­zi­ci jen lidem, kteří o to oprav­du stojí!

A upo­zor­ňu­ji, nejsme pro kaž­dé­ho... máme svou fi­lo­zo­fii a ne­zdol­nou víru v to, že vše lze řešit, pokud opravdu chce­te …

Nic není ná­ho­da -  je to jen Vaše volba ...

Platí se náš čas, ne schop­nos­ti a pomoc!

Dě­ku­ji za po­cho­pe­ní a dů­vě­ru, přeji hodně štěs­tí a lásky všem :-)Ob­jev­te své Bož­ství v sobě..​.,to je naše přání i poslání … Tvoř­te svůj život , právě teď v tomto oka­mžiku a důvěřujte ve své schopnosti!

Je jen na Vás, jestli oslovíte právě nás... Můžeme Vám předat naši energii a zkušenosti, které změní Váš život :-)

S lás­kou

Markéta Elizabeth Anna se svým týmemMarkéta Miksová DOCTOR H.C. OF MOTIVATIONAL PSYCHOLOGY